Tuesday, October 18, 2011

Sifat Allah dan Asma Ul Husna

Info Toko Surya62

Sifat Sifat Allah S.W.TSahabat Blogger yang dirahmati Allah S.W.T. konten berikut ini akan menyajikan eksistensi Allah S.W.T agar kita para muslim dan muslimat dapat lebih mengenal dengan dekat dengan Sang Pencipta Alam beserta isinya. Seperti apa dan bagaimana hakekat Allah S.W.T dalam hal ini akan saya tampilkan sebagian saja yaitu Sifat Allah S.W.T dan berikut Asma Ul Husna yang akan saya berikan fadzilah dan khasiatnya.

Sifat-sifat Allah S.W.T. dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

 1. Sifat Nafsiah (kedirian), yakni sifat Wujud bagi Allah S.W.T.
 2. Sifat Salbiyah, yaitu sifat-sifat yang membedakan Allah SWT dengan Dzat-dzat lainnya. Contoh sifat Qidam, Baqo, Mukhalafatu lil hawaditsi, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyat.
 3. Sifat Ma’ani, yakni sifat-sifat Allah yang abstrak seperti Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama, Bashar, Kalam.
 4. Sifat Ma’nawiyah, yakni sifat-sifat berikutnya atau sifat-sifat yang tergantung pada ma’ani seperti Qodiran, Muridan, Aliman, Sami an, Bashiron, Mutakalliman

Allah S.W.T. memiliki sifat-sifat :

 1. Sifat Jais bagi Allah S.W.T yaitu kewenangan contoh hak mutlak Allah S.W.T. atau Allah S.W.T adalah tarku likuli mumkinin au fi’luhu yaitu berwenang menciptakan sesuatu atau tidak;
 2. Sifat Wajib Bagi Allah S.W.T. terdiri dari 20 sifat;
 3. Sifat Mustahil bagi Allah S.W.T. terdiri dari 20 sifat;

Adapun sifat-sifat yang dimaksud dapat saya uraikan sebagai berikut (cara bacanya antara 20 wajib dan 20 mustahil):

 1. Allah S.W.T. itu Wujud (ada), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat ‘Adam (tiada), sebagaimana QS. As Sajdah: 4 : “Allah lah yang menciptakan Iangit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.”
 2. Allah S.W.T. itu Qidam (paling awal), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Huduts (ada yang mendahului) sebagaimana QS. Al Hadid: 3 : “Dialah yang Awal dan Yang Akhir. Yang Zhahir (Yang nyata adanya karena banyak buktinya) dan yang Batin (yang tak dapat digambarkan hikmat Dzat-Nya oleh akal).”
 3. Allah S.W.T. itu Baqo (kekal/abadi/tidak pernah berakhir), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Fana (berakhir) sebagaimana QS. Ar Rahman: 27 : “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”
 4. Allah S.W.T. itu Mukholafatu lil hawaditsi (berbeda dengan semua mahluk/segala sesuatu), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Mumatsalatu lil hawaditsi (ada yang menyamai) sebagaimana QS. Asy Syuro: 11 : “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.”
 5. Allah S.W.T. itu Qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Ihtiyaju lighoirihi(membutuhkan yang lain) sebagaimana QS. Al Ankabut: 6 : “sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
 6. Allah S.W.T. itu Wahdaniyat (Esa/Tunggal), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Ta’adud (terbilang) sebagaimana QS.Al Ikhlas: 1 : “Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa.”
 7. Allah S.W.T. itu Qudrat (Kuasa), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat ‘Ajzun (lemah) sebagaimana QS. Al Baqoroh: 20 : “Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”
 8. Allah S.W.T. itu Irodat (berkehendak), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Karohah (terpaksa) sebagaimana QS. Hud: 107 : “Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.”
 9. Allah S.W.T. itu Ilmu (maha mengetahui), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat ]ahlun (bodoh) sebagaimana QS.An Nisa’: 176 : “Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
 10. Allah S.W.T. itu Hayat (hidup), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Mautun (mati).
 11. Allah S.W.T. itu Sama’ (Maha mendengar), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Shomamun (tuli) sebagaimana QS. Al Baqoroh: 256 : “Dan Allah Maha Mendengar serta Maha Mengetahui.”
 12. Allah S.W.T. itu Bashor (Maha Melihat), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat ‘Ama (buta) sebagaimana QS. Al Hujurat: 18 : “Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
 13. Allah S.W.T. itu Kalam (berfirman), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Bakamun (bisu) sebagaimana S. An Nisa: 164 : “Dan Allah telah berbicara kepada (Nabi) Musa dengan langsung.”
 14. Allah S.W.T. itu Qodiron (Dzat Yang Maha Berkuasa), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Kaunuhu ‘ajiyan (Dzat yang lemah) sebagaimana QS. Al Baqoroh: 20 : “Sesungguhnya Alllah berkuasa atas segala sesuatu.”
 15. Allah S.W.T. itu Muridan (Dzat Yang Maha Berkehendak), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Kaunuhu kariban(Dzat yang terpaksa) QS. l1/Hud: 107 : “Sesungguhnya Tuhanmu Maha Melaksanakan apa yang Dia kehendaki.”
 16. Allah S.W.T. itu Aliman (Dzat Yang Maha Mengetahui), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Kaunuhu jahilan (Dzat yang bodoh) sebagaimana QS. 4/An Nisa’: 176 : “Dan Alllah Maha Mengetahui sesuatu.”
 17. Allah S.W.T. itu Hayyan (Dzat Yang Hidup), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Mayyitan (Dzat yang mati) sebagaimana QS. Al Furqon: 58 : “Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati.”
 18. Allah S.W.T. itu Sami’an (Dzat Yang Maha Mendengar), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Kaunuhu ashomma(Dzat yang tuli)QS. Al Baqoroh: 256 : “Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”
 19. Allah S.W.T. itu Bashiron (Dzat Yang Maha Melihat), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Kaunuhu 'ama (Dzat Yang buta) sebagaimana QS. Al Hujurat: 18 : "Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
 20. Allah S.W.T. itu Mutakalliman (Dzat yang berfirman), oleh karena itu mustahil Allah S.W.T. bersifat Kaunuhu abkama (Dzat yang bisu) sebagaimana QS. An Nisa': 164 : "Dan Allah telah berbicara kepada (Nabi) Musa dengan langsung."

Asma Ul Husna

Dasar dan Pengertian

"ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu" (QS. Al-A'raf:180);

Info Toko Surya62
"Katakanlah: "Serulah ALLAH atau serulah AR-RAHMAN". Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik)" "Dialah ALLAH, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaul-husna (nama-nama yang baik)" (Surah Thaha:8); Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah s.w.t mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barang siapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga" (Rowahu Bukhari).

99 Asma Ul Husna

Adapun ASMA-UL-HUSNA adalah merupakan nama-nama Allah s.w.t. yang terkandung didalam Al-Quran dimana pada tiap-tiap nama tersebut terkandung makna khasiat masing-masing seperti berikut ini :


 1. ALLAHU
  artinya Yang mengeluarkan sekelian makhluk dari tiada menjadi ada.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang menbacanya 5000 kali tiap-tiap hari, Insyaallah akan dimurahkan rezekinya, dan jika dibaca 66 kali sampai 66 hari setelah sembahyang fardhu, maka akan menjadi sebutan orang besar dan mendapat kebaikan yang banyak.

 2. AR RAHMAANU
  artinya Kasih sayang kepada hambaNya didunia.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang mebacanya tiap-tiap selesai sembahyang fardu sebanyak 100 kali, Insyaallah ia akan terjaga dari sifat lupa dan lalai.

 3. AR RAHIIMU
  artinya Yang Kasihsayang kepada orang-orang mukmin pada hari Akhir
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 100 kali, Insyaallah hatinya akan selalu mempunyai sifat kasih sayang akan sesama makhluk Allah s.w.t.

 4. AL MALIKU
  artinya Yang Mempunyai Kerajaan
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 121 kali kemudian daripada fajar atau tergelincirnya, Insyaallah akan dikayakan dengan sebab atau dengan pintu yang dibukakan Allah s.w.t. baginya.

 5. AL QUDDUUSU
  artinya Yang Maha Suci
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir dengan khalimat ini pada tiap-tiap hari ketika tergelincir matahari sebanyak 100 kali, Insyaallah akan menjadi bersih hatinya, dan barangsiapa yang berzikir 1000 kali, Insyaallah akan diselamatkan daripada bala.

 6. AS SALAAMU
  artinya Sejahtera daripada kekurangan
  KHASIATNYA:
  Apabila dibacakan kepada orang yang sakit kepala sebanyak 121 kali atau 136 kali dengan suara yang sekiranya dapat didengar oleh orang yang sakit dan dengan mengangkat kedua belah tangan, Insyaallah akan disembuhkan dengan khalimatNya selama tidak datang ajalnya atau dikurangkan daripada sakityya.

 7. AL MU'MINU
  artinya Yang Mengimamkan hambaNya
  KHASIATNYA:
  Apabila dibacakan akan khalimat ini sebanyak 136 kali oleh orang yang merasa ketakutan akan sesuatu, maka ia akan merasa aman dari apa yang ditakutkannya, dan apabila dibaca oleh orang yang beriman, maka ia akan bertambah imannya.

 8. AL MUHAIMINU
  artinya Yang Sangat Menyintai dan Memelihara.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang membacanya 100 kali setelah sembahyang sunat dua rakaat (terutama diwaktu tengah malam), Insyaallah akan dibersihkan zahir dan batinnya dan tetap bercahaya hatinya, dan barang siapa yang membacanya sebanyak 145 kali setelah sembahyang Isyak, Insyaallah akan kuat khafazhnya.

 9. AL'AZIIZ
  artinya Yang Menyalahkan.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir sebanyak 40 kali tiap-tiap hari selama 40 hari dan yang lebih baik dibaca setelah sembahyang Subuh, Insyaallah akan dikayakan dan dimuliakan oleh Allah s.w.t. dan tidak dihajatkan dia kepada seseorang dari makhlukNya.

 10. AL- JABBAARU
  artinya Yang Sangat Gagah.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap hari sebanyak 206 kali atau 226 kali pada pagi dan petang, Insyaallah tidak akan boleh orang yang zalim dan Allah s.w.t. akan membalas bagi orang zalim itu siksa baginya.

 11. AL MUTAKABBIRU
  artinya Yang Maha Besar.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap hari sebanyak 662 kali, Insyaallah orang yang takabur itu akan tunduk kepadanya.

 12. AL KHAALIQU
  artinya Yang Menciptakan MakhlukNya.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir waktu tengah malam sebanyak 731 kali, Insyaallah akan diterangkan hatinya dan dirinya, dan barangsiapa yang kehilangan hartanya atau lama ditunggalkan orang yang dikasihinya, maka bacalah sebanyak 5000 kali, Insyaallah ia akan datang dengan perintah Allah s.w.t.

 13. AL BAARI-U
  artinya Yang Menerbitkan Makhluk.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir pada siang hari sebanyak 100 kali, Insyaallah ia akan selemat dari kebinasaan dan tidak akan merasa takut ia didalam kubur, dan barangsiapa yang apabila dibacanya pada malam hari selama 7 malam berturut-turut dan pada tiap-tiap malam dibaca 100 kali, Insyaallah akan disembuhkan segala penyakit dalam tangannya.

 14. AL MUSHAWWIRU
  artinya Yang Merupakan Makhluk.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir sebanyak 336 kali atau lebih, maka Insyaallah akan menjadi baik segala perbuatannya atau apa yang dikerjakannya.

 15. AL GHAFFAARU
  artinya Sangat Mengampuni.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir 100 kali sambil mengiringi sembahyang Jumaat, Insyaallah zahir baginya akan mendapat keampunan.

 16. AL QAHHAARU
  artinya Yang Sangat Keras.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca tiap-tiap hari dan malam sebanyak 306 kali atau lebih, Insyaallah keluar dari hatinya cinta dunia dan kebesaran barang lain daripada Allah s.w.t. dan zahir baginya pertolongan Allah s.w.t. atas musuhnya, dan barangsiapa yang adanya hajat lalu berzikir 100 kali kemudian mengangkat kedua tangannya dan membuka akan kepalanya, Insyaallah ditunaikan hajatnya.

 17. AL WAHHAABU
  artinya Yang Sangat Memberi.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang kekal mewiridkannya tiap-tiap hari atau tiap-tiap selesai sembahyang fardhu yang lima waktu sebanyak 300 kali atau lebih, Insyaallah akan dikabul dan hebat baginya kekayaan dan kebesarannya, dan barangsiapa mengekalkan membacanya pada akhir sujud sembahyang dhuha sebanyak 40 kali, Insyaallah dimudahkan baginya kekayaan yang mudah dan hebat.

 18. AR RAZZAQU
  artinya Yang Sangat Memberi Rezeki.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang mengekalkan membaca tiap-tiap hari 308 kali, Insyaallah ditunaikan hajatnya kepada raja dan pemerintah dan jika mengkehendaki akan dimarahinya itu, maka berhentilah berbetulan orang yang dituntut, dan apabila berzikir 17 kali, Insyaallah ditunaikan hajatnya dan barangsiapa yang berzikir sebanyak 20 hari berturut-turut dan tiap-tiap hari 20 kali pada pagi sebelum makan dan minum, Insyaallah akan diberikan padanya faham yang dalam dan sempurna.

 19. AL FATTAHU
  artinya Yang Membuka Khazanah Rahmat.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca tiap-tiap selesai sembahyang Subuh sebanyak 71 kali dengan tangannya dihantarkan keatas dada, Insyaallah hatinya akan bersih dan bercahaya, dimudahkan segala pekerjaan dan keluar cinta dunia dari hatinya.

 20. AL'ALIIMU
  artinya Mengetahui.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap setelah selesai sembahyang lima waktu sebanyak 100 kali, Insyaallah akan mendapatkan ilmu ma'rifat dan kasyaf serta iman yang sempurna.

 21. AL QAABIDHU
  artinya Yang Menggenggam, Menyempitkan Rezeki dan Menguranginya bagi seseorang yang disempitkan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap hari sebanyak 100 kali, Insyaallah akan terhindar dari pengancamnya.

 22. AL BAASITHU
  artinya Maha Melapangkan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca selesai sembahyang dhuha 10 kali, Insyaallah akan diluaskan rezeki dan ilmunya.

 23. AL KHAAFIDHU
  artinya Yang Menurunkan.
  KHASIATNYA:
  Apabila diamalkan setiap hari dalam keadaan khusyuk dan bersih (berwuduk) sebanyak 500 kali pasti dijatuhkan martabat musuh atau lawan penentangnya serta dikabulkan hajatnya.

 24. AR RAAFI'U
  artinya Maha Mengangkat.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap hari terutama pada malam hari sebanyak 70 kali, pasti hartanya akan dijaga dari pencuri, perompak, penipuan dan sebagainya.

 25. AL MU'IZZU
  artinya Maha Menang dan memberi kepada yang dikehendakiNya.
  KHASIATNYA:
  Untuk menumbuhkan kewibawaan orang banyak apabila dibaca setiap hari sebanyak 140 kali.

 26. AL MUDZILLU
  artinya Yang Merendahkan atau Menghinakan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 75 kali kemudian sembahyang dan didalam sujud sebutkan namanya yang ditakuti itu, Insyaallah akan aman mereka daripadanya dan apabila dibaca 1000 kali pada tiap-tiap hari selama 7 hari, Insyaallah akan ditolakkan musuh daripadanya.

 27. AS SAMII'U
  artinya Maha Mendengar.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca 500 kali , setelah selesai sembahyang dhuha pada hari Khamis, maka doanya akan ditunaikan oleh Allah s.w.t. dan akan disembuhkan pendengarannya daripada penyakit tuli atau pendengarannya akan menjadi baik.

 28. AL BASHIIRU
  artinya Maha Melihat.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebelum sembahyang Jumaat dimulai sebanyak 100 kali pasti fikirannya akan bertambah cerdas dan hatinya akan terbuka.

 29. AL HAKAMU
  artinya Yang Menetapkan Hukum-hukum MakhlukNya.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap malam sunyi serta suci dari hadas dan najis sebanyak 68 kali, Insyaallah akan dijadikan hatinya tempat rahsia dan hikmah ilmu agama.

 30. AL'ADLU
  artinya Yang Maha Adil.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setelah selesai sembahyang lima waktu 104 kali pasti ia akan menjadi pemutus hukum yang adil dan akan merasa tertarik hati orang lain kepadanya.

 31. AL LATHIIFU
  artinya Yang Maha Halus.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 129 kali atau 130 kali, Insyaallah usahanya atau perniagaannya akan maju dan akan merasa kejayaan dalam pekerjaannya.

 32. AL KHABIIRU
  artinya Yang Maha Mengetahui atau Waspada.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca selama 7 hari dan tiap-tiap hari sebanyak 812 kali, Insyaallah akan datang kepadanya rahmat dengan segala khabar yang dikehendaki.

 33. AL HALIIMU
  artinya Maha Penyayang dan Penyabar.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sesudah sembahyang 5 waktu sebanyak 88 kali pasti ia akan dipelihara dari pangkatnya, jabatan atau kedudukannya.

 34. AL'AZHIIMU
  artinya Maha Agung.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap hari sebanyak 12 kali maka Insyaallah penyakit akan segera sembuh dan akan terhindar dari kejahatan.

 35. AL GHAFUURU
  artinya Maha Pengampun.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa menuliskan atas orang yang sakit demam bacalah sebanyak 3 kali, Insyaallah akan segera sembuhlah ia.

 36. ASY SYAKUURU
  artinya Yang Sangat Syukur.
  KHASIATNYA:
  Apabila menuliskan sebanyak 40 kali oleh orang yang sesak nafas atau penat badan atau dhaif mata dan dihapuskannya dengan iri dan sapukan iri itu kepada badannya atau matanya dan diminumkan, Insyaallah akan mendapat berkat.

 37. AL'ALIYYU
  artinya Yang Maha Tinggi Martabatnya.
  KHASIATNYA:
  Apabila ditulis pada kertas dan direndamkan pada segelas air (tulisannya sebanyak 110 kali) kemudian airnya diminumkan kepada anak kecil, Insyaallah dia akan menjadi anak yang cerdas dan pandai.

 38. AL KABIIRU
  artinya Yang Maha Besar.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca dalam masa 7 hari sesudah melakukan sembahyang hajat sebanyak 1000 kali setiap malam, Insyaallah akan dikembalikan lagi jabatannya, pekerjaannya selama bukan dipecat kerana kecurangan atau kerana makan hasil rasuah dan lain-lain.

 39. AL HAFIIZHU
  artinya Yang Maha Memelihara.
  KHASIATNYA:
  Untuk menjaga keselamatan diri dari binatang buas atau dari hantu malam, dibaca sebanyak 99 kali pasti akan diselamatkan dan terhindar daripada segala gangguan tersebut diatas.

 40. AL MUQI ITU
  artinya Yang menjadikan makanan.
  KHASIATNYA:
  Untuk melepaskan rasa haus dan lapar dibaca selama terkena penderitaan itu (bacalah sebanyak-banyaknya) Insyaallah akan sembuh.

 41. AL HASIIBU
  artinya Yang Menghisab atau Menghitung.
  KHASIATNYA:
  Untuk menguatkan jabatan atau pekerjaan yang dipegangnya apabila dibaca setiap selesai sembahyang Subuh atau sebelum terbit matahari dan petang (sesudah sembahyang Maghrib), Insyaallah akan dijaga kedudukannya/jabatannya atau pekerjaannya. Bacalah sebanyak 777 kali.

 42. AL JALIILU
  artinya Yang Maha Agung dan Mulia.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap pagi (jam 2.30 pagi) sebanyak 73 kali pasti usahanya, pekerjaannya atau kedudukannya akan meningkat dengan sangat menghairankan.

 43. AL KARIIMU
  artinya Mulia atau Yang Maha Pemurah.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang mewiridkan pada tiap-tiap kali hendak tidur sebanyak 270 kali atau lebih, maka Insyaallah akan mendapat kemurahan dan kemuliaan dunia akirat.

 44. AR RAQIIBU
  artinya Yang Maha Mengamati/Mengintai
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 50 kali pada setiap hari, Insyaallah segala harta dan barangnya akan aman dari kecurian dan lain-lain.

 45. AL MAJIIBU
  artinya Yang Memperkenankan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setelah selesai sembahyang Subuh setiap hari sebanyak 55 kali, Insyaallah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah s.w.t.

 46. AL WAASI'U
  artinya Maha Luas KepunyaanNya.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau malam) sebanyak 128 kali pasti dilepaskan kesulitannya dan dipelihara dari orang yang hasad.

 47. AL HAKIIMU
  artinya Yang Maha Bijaksana
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau malam) sebanyak 300kali, insyaallah akan menjadi cerdas akal fikirannya sehingga dengan mudah akan menerima ilmu-ilmu apapun.

 48. AL WADUUDU
  artinya Maha Mencintai orang-orang yang beriman
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap malam sebanyak 11,000 kali pasti akan dikabulkan segala hajatnya dan akan dicintai orang dan mententeramkan keluarga dalam rumahtangga.

 49. AL MAJIIDU
  artinya Yang Maha Mulia dan Maha Luhur.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 99 kali, Insyaallah semuanya akan terasa aman dan tenteram semua anggota keluarganya.

 50. AL BAA'ITSU
  artinya Maha membangkitkan makhlukNya dihari kemudian.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 100 kali dengan tangan diletakkan didada, pasti Allah s.w.t.. akan memberinya lapang ilmu dan hikmah.

 51. ASY SYAHIIDU
  artinya Maha Menyaksikan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap malam sebanyak 319 kali pasti akan menyedarkan orang atau keluarga selalu menentangnya atau membangkang.

 52. AL HAQQU
  artinya Maha Besar.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap hari, maka Insyaallah keimanannya akan semakin bertambah.

 53. AL WAKIILU
  atinya Maha Melaksanakan Urusan MakhlukNya.
  KHASIATNYA:
  Dapat menjaga ketakutan daripada marabahaya seperti bencana banjir, angin ribut, gempa bumi dan lain-lain. Maka banyak-banyaklah membaca khalimah ini dan juga apabila dibaca pada tiap-tiap hari atau malam sebanyak 66 kali atau lebih, Insyaallah akan dibukakan baginya pintu kebaikan dan rezekinya.

 54. AL QAWIYYU
  artinya Yang Maha Kuat.
  KHASIATNYA:
  Apabila dizalimi orang, maka bacalah sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan dilepaskan ia daripadanya.

 55. AL MATIINU
  artinya Maha Sempurna KekuatanNya.
  KHASIATNYA:
  Untuk mengembalikan kekuatan terutama diwaktu dalam pertempuran, dibaca sebanyak-banyaknya (keduanya AL QAWIYYU dan AL QAWIYYU), Insyaallah kekuatan akan pulih seperti semula.

 56. AL HAMIIDU
  artinya Yang Terpuji.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setelah selesai sembahyanh Maghrib dan Subuh sebanyak 62 kali, Insyaallah segala perkataan dan perbuatannya akan selalu terpuji.

 57. AL MUHSHII
  artinya Yang Memperhitungkan setiap amal makhlukNya, dan Membalasnya.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibacakan 20 kali kepada roti atau makanan lainnya kemudian kepada orang yang dikehendakinya,Insyaallah ia akan tunduk.

 58. AL MUBDI-U
  artinya Yang Menzahirkan MakhlukNya.
  KHASIATNYA:
  Untuk menjayakan segala yang dirancangkan, dibaca setiap hari sebanyak 470 kali, Insyaallah apa yang direncanakan itu akan terwujud atau berhasil dengan baik.

 59. AL MUBDI-U

  KHASIATNYA:
  Untuk mengembalikan atau mencari sesuatu yang hilang, dibaca setiap sebelum sembahyang fardhu lima waktu sebanyak 124 kali, Insyaallah dengan kehendak dan izin Allah s.w.t. akan kembali lagi.

 60. AL MUHYI
  artinya Yang Menghidupkan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap hari sebanyak 58 kali, pasti akan memperolehi kemuliaan dan mengingkat darjatnya berkat nama yang dibaca.

 61. AL MUMIITU
  artinya Yang Mematikan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 490 kali atau lebih, maka Insyaallah akan dapat menundukkan nafsu dan akan berbuat taat.

 62. AL HAYYU
  artinya Yang Hidup.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 300,000 kali, Insyaallah akan terhindar dari penyakit.

 63. AL QAYYUUM
  artinya Yang Berdiri Sendiri.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca keduanya (Ya Hayyu Ya Qayyuum) setiap hari diwaktu malam yang sunyi sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan dikabulkan hajatnya dan akan menjadi hartawan dan dermawan serta disenangi kawan dan disegani lawan juga besar kewibawaannya.

 64. AL WAAJIDU
  artinya Zat yang menemukan apa yang Dia kehendaki.
  KHASIATNYA:
  Untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri.

 65. AL MAAJIDU
  artinya Maha Agung dan Mulia.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 400 kali tiap-tiap pagi dan petang maka akan terang hatinya.

 66. AL WAAHIDU
  artinya Mendapat apa yang dikehendakiNya.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap ba'da sembahyang lima waktu sebanyak 190 kali dalam masa satu bulan dan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, Insyaallah segala hajatnya akan dikabulkan dan akan diberi keturunan.

 67. ASH SHAMADU
  artinya Tempat bergantung bagi semua makhlukNya.
  KHASIATNYA:
  Untuk memohon apa saja yang dihajatkan. Dibacakan sebanyak 313 kali dalam waktu tiga hari (disertai puasa selama tiga hari juga),Insyaallah akan dikabulkan segala macam hajatnya.

 68. AL QAADIRU
  artinya Maha Kuasa atas segala sesuatu.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca sebanyak 200 kali setelah melaksanakan sembahyang sunat dua rakaat ketika dalam keadaan dha'ir, Insyaallah akan mendapat kekuatan.

 69. AL MUQTADIRU
  artinya Yang Sangat Kuasa.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca 100 kali setelah bangun tidur, Insyaallah ia akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah s.w.t.

 70. AL MUQADDIMU
  artinya Zat yang mendahulukan.
  KHASIATNYA:
  Untuk menyegarakan apa yang diinginkan, dibaca setiap hari sebanyak 184 kali pasti dengan cepat tercapai apa yang diinginkannya dan barangsiapa yang mewiridkan / membacakan ketika masuk kemedan perang, Insyaallah tidak akan mendapat kemudhratan.

 71. AL MUAKHHIRU
  artinya Zat yang mengakhirkan.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 300 kali atau lebih, Insyaallah akan dibukakan pintu taufiq dan taubat baginya.

 72. AL AWWALU
  artinya Yang terdahulu dengan tiada permulaan.
  KHASIATNYA:
  Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari sebanyak 37 kali, Insyaallah akan dikabulkan hajatnya.

 73. AL AKHIIRU
  artinya Yang kemudian dan tiada berkesudahan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca setiap selesai sembahyang Isyak sebanyak 1000 kali, Insyaallah hatinya akan bersih dan bertambah kebaikan diakhir umurnya.

 74. AZH ZHAHIIRU
  artinya Maha Nyata.
  KHASIATNYA:
  Agar terbukanya segala ilmu, dibaca setiap ba'da sembahyang fardu sebanyak 1106 kali dalam masa satu bulan, pasti akan mendapat ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh orang biasa.

 75. AL BAATHINU
  artinya Zat yang Maha Ghaib.
  KHASIATNYA:
  Untuk ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia baisa, dibaca setiap ba'da sembahyang fardu lima waktu sebanyak 30 kali, pasti akan dikabulkan ilmu-ilmu yamg jarang dimiliki oleh manusia.

 76. AL WAALIYY
  artinya Maha menguasai dan mengurus semua urusan makhlukNya.
  KHASIATNYA:
  Agar terbuka hatinya, dibaca setiap pagi dan petang sebanyak-banyaknya, pasti hatinya akan terbuka atau futuh.

 77. AL MUTA'AALII
  artinya Yang Maha Tinggi.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca tiap-tiap hari siang atau malam sebanyak 541 kali, Insyaallah ia akan mendapat hasil yang baik dan mendapat darjat yang lebih tinggi.

 78. ALBARRU
  artinya Yang Maha Berbuat Baik.
  KHASIATNYA:
  Untuk memudahkan apa saja yang diinginkannya, dengan dibaca sebanyak-banyaknya.

 79. AT TAWWAABU
  artinya Maha Menerima Taubat.
  KHASIATNYA:
  Untuk mengembalikan kejalan yang lurus, dibaca setiap saat, Insyaallah akan berhasil segala apa yang diinginkan.

 80. AL MUNTAQIMU
  artinya Zat yang berhak membalas setiap perbuatan dosa dengan azabNya.
  KHASIATNYA:
  Untuk menolak perbuatan aniaya dari orang zalim, dibacanya sesuadah sembahyang fardu lima waktu sebanyak-banyaknya.

 81. AL 'AFUWWU
  artinya Yang memberi maaf.
  KHASIATNYA:
  Baca sebanyak-banyaknya setiap saat supaya disenangi manusia yang kenal padanya.

 82. AL MAALIKUL MULKI
  artinya Zat yang mempunyai kekuasaan.
  KHASIATNYA:
  Untuk mengawetkan pekerjaan atau mempertahankan jabatan atau kedudukannya, dibaca setelah selesai sembahyang fardu lima waktu ditengah malam sebanyak 212 kali, Insyaallah akan dijaga dari penjahat yang hasad padanya dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukan.

 83. DZUL JALAALI wal IKRAAMI
  artinya Zat yang mempunyai Ketinggian Kemuliaan yang Sempurna.
  KHASIATNYA:
  Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari sebanyak 65 kali dalam masa satu bulan, Insyaallah akan dipenuhi segala hajatnya.

 84. AL MUQSITHU
  artinya Yang sangat Adil.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca 209 kali atau lebih, Insyaallah akan terpelihara dari was-was syaitan laknatullah dalam ibadah.

 85. AL JAAMI'U
  artinya Yang Mengumpulkan.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 300 kali, Insyaallah akan dikumpulkan segala maksudnya.

 86. AL GHANIYYU
  artinya Yang Maha Kaya.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibacakan pada orang yang sakit atau mendapat bala dirinya dan orang lain sebanyak 1060 kali, Insyaallah akan segera sembuh dari pemyakitnya.

 87. AL MUGHNII
  artinya Zat yang memberi kekayaan.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca pada tiap-tiap hari sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan memjadi kaya berkat kurniaan Allah s.w.t.

 88. AL MAANI ' U
  artinya Yang menolak bahaya dan lain-lain.
  KHASIATNYA:
  Untuk menolak perlakuan orang jahat dan orang zalim. dibacakan setiap ba'da sembahyang sunat Subuh (sebelum fardu Subuh) sebanyak 161 kali, Insyaallah akan selamat dari perbuatan mereka itu.

 89. ADH DHAARU
  artinya Yang menyampaikan mudharat.
  KHASIATNYA:
  Untuk menyembuhkan penyakit (yang bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan) asma ini dibaca setiap hari sebamyak 1001 kali, Insyaallah dengan izin dan kehendak Allah s.w.t. penyakit tersebut akan segera sembuh.

 90. AN NAAFI 'U
  artinya Yang memberi manfaat.
  KHASIATNYA:
  Untuk menyembuhkan penyaklit dan menghilangkan kesusahan, asma ini dibaca setiap hari, Insyaallah akan berhasil. Juga barangsiapa yang berzikir dengan hati ketika jimak dengan isterinya, Insyaallah isterinya itu akan menaruh belas kasihan yang sangat dalam dan akan diberi anak yang soleh.

 91. AN NUURU
  artinya Yang menerangi.
  KHASIATNYA:
  Apabila dibaca pada tiap-tiap hari siang atau malam, Insyaallah akan diterangkan hatinya dan anggotanya.

 92. AL BADII 'U
  artinya Yang menciptakan yang belum wujud sebelumnya.
  KHASIATNYA:
  Untuk tercapai apa yang telah direncanakannya asma ini dibaca setiap ba'da sembahyang fardu sebanyak 500 kali, pasti akan berjaya apa yang direncanakan.

 93. AL BAAQII
  artinya Maha Kekal.
  KHASIATNYA:
  Untuk mengawtkan pekerjaan atas usahanya, baca asma ini setiap saat banyak-banyak, pasti pekerjaannya awet (kekal), jauh dari kerugian dan kejatuhan jumlah, Insyaallah.

 94. AL WAARITSU
  artinya Yang kembali kepadaNya sekali makhluk.
  KHASIATNYA:
  Asma ini untuk memajukan usaha apabila dibaca setiap malam sebanyak 707 kali, Insyaallah usaha akan maju.

 95. AR RASYIIDU
  artinya Yang Memberi Petunjuk.
  KHASIATNYA:
  Untuk menambah kecerdasan berfikir, asma ini dibaca setiap pagi dan petang.

 96. AS SABUURU
  artinya Sangat Sabar.
  KHASIATNYA:
  Barangsiapa yang berzikir sebanyak 100 kali pada tiap-tiap hari sebelum tebit matahari, Insyaallah ia tidak akan dapat bala pada hari itu, juga untuk membangun jiwa besar dan sabar dalam menghadapi segala urusan asma ini dibaca setiap saat terutama dalam menghadapi segala kesulitan masalah apa saja, pasti segala urusan akan berhasil dengan baik.

Kepada Sahabat muslim dan muslimat, dimohon untuk tidak memperdebatkan tentang istilah khasiat dalam hal Asma Ul Husna. Sesungguhnya dzkrulloh itu adalah setiap saat bukan sekedar dalam hitungan semata. Konten ini saya muat bertujuan sebagai motivasi untuk melakukan pendekatan kepada Allah S.W.T. Sesungguhnya dzikir itu urusan pribadi seseorang dengan Allah S.W.T. Kekhusu'an, kesucian dan keikhlasan seseorang akan sangat menentukan kwalitas dzikir itu sendiri. Terima kasih atas kunjungan Sobat sekalian, Waassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Sumber :

 1. Alqur'an terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dep. Agama RI. 1995.
 2. Tanbihul_ghafilin.tripod.com

2 comments:

 1. bahasan yang sangat bermanfaat dunia akhirat.
  terima kasih

  ReplyDelete
 2. @:sama-sama juragan tulisan ini memang untuk intruspeksi

  ReplyDelete

Terimakasih Anda telah silaturakhim keblog ini dengan misi didaktik metodik pembelajaran di SMK, sehingga setiap saat dapat berubah sesuai kompetensi Pembelajaran. Silahkan berikan komentar yang sangat berharga demi kemajuan blog ini. Sehubungan dengan hak cipta apabila ada konten Anda disini dengan rendah hati saya mohon ijin memuatnya dan jika tidak berkenan mohon konfirmasinya, Mari berbagi untuk info yang manfaat dan belajar sepanjang hayat, salam sukses buat Anda dan keluarga!!! Klik gambar emoticon berikut jika Anda ingin menggunakannya.Tahukah Anda bagaimana menjadi marketter yang bijak,hebat dan tepat?
daftarkan segera hari ini silahkan klik img bergoyang dibawah!!!

Formula Bisnis ClickBank
Marilah Tukar Link Untuk Meningkatkan Performance Blog/Web dengan membuka tombol berikut untuk melihat link Anda yang "Sukses!!!" :

Tukar Link Untuk Meningkatkan Performance Blog/Web

Mari kita tukar link secara otomatis untuk meningkatkan rank kita bersama.
Terima kasih atas kebersamaannya untuk menjalin kesetiakawanan,seia dan sekata kita.
Masuklah Anda ke Contact Formuntuk tukar link atau
untuk cek link-bunner sahabat di Link Partner atau kesini saja Kapten untuk silaturahmi bersama teman lainnya.
Adapun link saya seperti berikut ini:
<a href="http://s-surya62.blogspot.com"title="Free blog tutorials on toko information HTML and CSS"target="_blank">Info Toko Surya62</a>Join Wazzub Now

Silahkan masukkan kode HTML(bebas)jangan lebih dari 50 baris,kemudian klik"convert",
maka akan didapat kode HTML yang siap di posting dan selanjutnya Anda hanya mencopy hasilnya.
Editlah pada program notepad atau wordpad terlebih dahulu ya...

bisnis syariah

Apabila anda ingin menkonvert lengkap encoding dan decoding online
silahkan kunjungi situs Encode/Decode HTML Entities kesini
Salam Pershabatan Selalu dari saya di Info Toko Surya62

MARI MAJU BERSAMA MEMBANGUN BANGSA DENGAN AKHLAQUL KARIMAH
Online Job for All. Work from home computer.